for English www.euromodel.nl/media/content/conditions.pdf

Voorwaarden

Boekingsvoorwaarden van bij Euromodel aangesloten modellen, visagisten en stylisten. Download de voorwaarden als pdf.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam. Gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 34281539.

Artikel 1 Algemeen
lid 1 Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en fotomodellen, visagisten of stylisten (verder 'model(len)'), gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
lid 2 De opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het gebruik van de publicatierechten van een model, na betaling van het factuurbedrag, genoemd in Artikel 2 lid 1 en slechts op een wijze zoals dit vooraf met het model via Euromodel is overeengekomen. Enig ander gebruik is niet toegestaan, met name wat is genoemd in Artikel 4 en 5.

Artikel 2 Boekingen
lid 1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder “boekingsdatum”) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Euromodel voor verleende diensten door model en Euromodel. De boekings-overeenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via Euromodel met het model verbindt (verder 'boeken') tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder 'factuurbedrag').
lid 2 Het factuurbedrag is de som van:

 • a. Modelfee bestaande uit de door het model gedeclareerde standaardtarieven, royalties, toeslagen en bijzondere toeslagen.
 • B. De agencyfee 20% over a en b.
 • C. De reiskosten.
 • D. Btw over het totaal.
lid 3 Modellen kunnen worden geboekt per hele dag en halve dag.

Artikel 3 Standaardtarieven
lid 1 De door de modellen vastgestelde standaardtarieven zijn op aanvraag. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van het bureau, zijn de standaard-tarieven bindend.
lid 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatie-rechten uitgedrukt in:
 • a. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen betreft staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
 • b. Halvedagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur.
lid 3 Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 1 jaar na boekingsdatum binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in dag- en weekbladen en reclame-folders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren en gebruik voor owned online marketing. Voor gebruik als genoemd onder Artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder Artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten.
lid 4 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Euromodel wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het derde lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.
lid 5 Indien werkzaamheden ter voorbereiding van opnames zoals repetities en doorpassen en dergelijke niet langer dan twee uur in beslag nemen, geldt de helft van het standaarduurtarief. Daarna wordt het volle standaarduurtarief in rekening gebracht.

Artikel 4 Toeslagen
lid 1 In geval van de volgende diensten en/of publicatierechten worden bovenop de standaard-tarieven door de modellen de volgende toeslagen berekend, al dan niet uitgedrukt in percentages van het standaardtarief:
 • a. Voor werkzaamheden tussen 24.00 en 08.00 uur bedraagt de toeslag tweemaal het standaardtarief.
 • b. Bij naaktopnamen bedraagt de toeslag minimaal een halve standaarddagtarief; daarboven komt een toeslag welke 100% van het standaardtarief bedraagt.
 • c. Voor lingerie- en/of ondergoedopnamen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief.
 • d. Voor gebruik in andere landen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief en andere toeslagen. (m.u.v. Duitsland en Belgi‘ 100%)
 • e. Voor bill-boards, abri's, trams, bussen, affiches, posters en displays/p.o.s. materiaal etc: tarieven op aanvraag.
 • f. Voor commercials op de Nederlandse, regionale en buitenlandse zenders tarieven op aanvraag.
 • g. Indien de onder Artikel 3 lid 3 genoemde termijn verstreken is, verkrijgt de opdrachtgever, tegen betaling van een toeslag van 100% van het overeengekomen bedrag, tesamen 105%, de publicatierechten voor nog één jaar in Nederland, aansluitend op de genoemde periode.
 • h. Indien de onder Artikel 3 lid 3 genoemde oplage hoger is dan het genoemde maximum, bedraagt de toeslag 100% van het standaardtarief plus andere toeslagen voor het publicatierecht op maximaal de dubbele oplage.
 • i. Indien enigerlei toeslag per kalenderjaar en/of andere termijn en/of aantal uitzendingen is verschuldigd, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele periode van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.
lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Euromodel wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

Artikel 5 Bijzondere toeslagen
lid 1 Voor de afwijkingen van het gebruik, als genoemd in Artikel 3 lid 3 en/of Artikel 4, moeten terzake van het afwijkend gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via Euromodel). Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:
 • a. boekomslagen, kalenders, stickers etc.
 • b. Verpakkingen.
 • c. Bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen.
 • d. Video/tv/film opnamen, of andere (nieuwe) opnamemedia; bij de voor tv-commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag, alleen indien deze afwijkt van hetgeen in Artikel 4 lid 1 onder f staat vermeld.
 • e. Live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor video/tv bestemd.
 • f. Exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst.
 • g. Campagnes langer dan 12 maanden.
 • h. Hierboven niet benoemde media/tot op heden nog onbekende media.
 • i. Meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking, in een tv-commercial.
 • j. Omzetting van het ene medium in een ander medium.
 • k. Meer dan één onderwerp van het materiaal.

lid 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Euromodel wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model (via Euromodel).

Artikel 6 Reizen
lid 1 Indien de werkzaamheden buiten Amsterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden, door middel van kilometervergoeding. In geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever dient ook de gemaakte taxi-kosten te vergoeden.
lid 2 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan.
lid 3 Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle in dit Artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief btw.

Artikel 7 Betalingen
lid 1 Euromodel factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag overgemaakt te hebben op de rekening van Euromodel, rekeningnummer NL76ABNA0427567238 onder vermelding van het factuur-nummer.
lid 2 In geval van niet of niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag en/of andere verschuldigde bedragen worden - onverminderd opdrachtgevers gehoudenheid tot de boete(s) als bedoeld in Artikel 11 - de buitengerechtelijke kosten tussen de partijen, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig geindexeerd op een bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag.
lid 3 Indien de betalingstermijn is verstreken, zijn het model en/of Euromodel onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, een vertragingsrente te berekenen van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand te berekenen vanaf 30 dagen na de datum vermeld op de factuur.
lid 4 Alle kosten welke door het model en/of Euromodel worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Euromodel, alsmede alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Voornoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75,- vermeerderd met portikosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.
lid 5 Indien er door het model en/of Euromodel kosten, (buiten) gerechtelijke of andere terzake dienende kosten, gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
lid 6 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is al dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclames op te schorten.
lid 7 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

Artikel 8 Opties
Het model kan via Euromodel aan de opdrachtgever/optant het voorrangsrecht (verder 'optie') verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken. Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Indien de optie dan niet in een boekings-overeenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

Artikel 9 'Mooi-weerboekingen'
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is (verder 'mooi-weerboeking'), dan kan een dergelijke boeking éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

 Artikel 10 Annuleringen
lid 1 Indien de opdrachtgever meer dan 48 uur, en voor in het buitenland verblijvende of woonachtige modellen meer dan 72 uur, voor de boekingsdatum de boeking annuleert, zijn er geen kosten verschuldigd. Ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden, is indien er binnen de termijn van 48 uur c.q. 72 uur wordt geannuleerd, 50% van het volledige, overeengekomen factuurbedrag verschuldigd en 100% is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd.
lid 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeen-komstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang als de boekings-termijn is.

Artikel 11 Boetebeding
Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de Artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat ingebreke-stelling is vereist, ten gunste van het model en Euromodel een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
lid 1 Indien het model de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van Euromodel tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan Euromodel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien.
lid 2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Euromodel.
lid 3 Onder geen enkele omstandigheid, behoudens opzet, is, in afwijking tot wat in het Burgerlijk Wetboek is gesteld ten aanzien van aansprakelijkheid voortvloeiend uit een overeenkomst, het model meer aansprakelijk dan respectievelijk het totaal van het factuurbedrag minus de agencyfee en Euromodel voor het totaal van de agencyfee.
lid 4 Het model en of Euromodel kunnen niet langer dan een jaar na boekingsdatum aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de boekingsovereenkomst.

Artikel 13 Derden
lid 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomt omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de met het model gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens zijn/haar vooraf-gaande, schriftelijke toestemming (via Euromodel).
lid 2 Bij overtreding van het eerste lid verbeurt de opdrachtgever ten gunste van het model een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist.
lid 3 Naast de in lid 2 genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens het model volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van lid 1.
lid 4 Opdrachtgever verbindt zich jegens het model op verbeurte van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst, als bedoeld in lid 1, een boeteclausule op te nemen voor het geval deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is be‘ëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan het model.
lid 5 Alle betalingen van de boetes verlopen via Euromodel die er zorg voor draagt dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt.

Artikel 14 Geschillenregeling
Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model en of Euromodel gesloten (boekings)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
© Euromodel, namens de modellen.